کارتون لاروا این داستان “ماهی در ابر” در چند دقیقه
آوریل 14, 2020
کارتون خانواده شیر این داستان “فروشگاه بستنی”
آوریل 14, 2020

بازی های دیانا و روما این قسمت ” پلیس بازی “

در این قسمت از بازی های دایانا و روما وانمود می کنند که پلیس بازی می کنند. دایانا یک پلیس است و برادر روما یک قانونگذار است. کودکان سرگرم هستند ، با هم بازی می کنند و حرفه یک پلیس را یاد می گیرند.